Đối tác

Tham gia mạng lưới LogiGear

Sứ mệnh tiếp thêm sinh lực cho Vòng đời phát triển phần mềm. Hiểu rõ hơn về LogiGear, hoặc tham gia mạng lưới LogiGear và trở thành đối tác mới nhất của chúng tôi.

Trở thành đối tác >

Đối tác Cung cấp

VBPO

VBPO JSC đem đến dịch vụ BPO (Business Process Outsourcing – Thuê ngoài quy trình kinh doanh) để giúp giảm đi lượng áp lực lên lợi nhuận và chuyên nghiệp hoá quy trình kinh doanh. VBPO đã làm qua nhiều công việc liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin, từ những công việc nhỏ như nhập dữ liệu, số hoá tài liệu và xử lý hình ảnh tới những cái phức tạp hơn như lương bổng và thống kê dữ liệu..

Trở thành đối tác >

Hứng thú với việc trở thành đối tác?