Kiểm Thử API (API Testing)

Dịch vụ kiểm thử API tại LogiGear Việt Nam

Không như Kiểm thử giao diện người dùng (GUI) hay tiếp cận giao diện người dùng (UI), Kiểm thử API có thể bắt đầu sớm hơn trong quy trình phát triển. Kiểm thử API hoạt động nhanh và ổn định hơn so với Kiểm thử giao diện người dùng (GUI). Thực hiện sớm các bài kiểm thử API trong vòng đời phát triển phần mềm có thể cung cấp phản hồi nhanh chóng về chất lượng của ứng dụng.

Để tận dụng toàn bộ lợi ích của Kiểm thử API, người kiểm thử phần mềm cần vượt khỏi quy trình kiểm thử ghi và phát lại điển hình và tận dụng các phương pháp nâng cao hơn:

  • Chẳng hạn như kiểm tra mã hóa,
  • Giả định/ sơ khai không có sẵn,
  • Tận dụng các vùng chứa Docker và chạy các kiểm thử API trong đường ống CI/ CD

Đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẽ tận dụng tối đa của Kiểm thử API.

 Dịch vụ kiểm thử API của LogiGear Việt Nam bao gồm:

MicroServices

Web API, REST, API, SOAP UI, JSON/XML, HTTP/HTTPS, Basic Auth/OAuth, và API calls

Phát Triển

Tạo ra các test cases nhằm cung cấp dịch vụ giả định, đánh giá khuôn khổ và tùy chỉnh

Triển Khai

Kiểm thử chức năng API, kiểm tra khả năng tương tác và kiểm tra tải dữ liệu có thể triển khai thành Kiểm thử API. Điều này có thể được thực hiện trong môi trường CI/ CD và các môi trường đám mây cũng như Kiểm tra API công khai

Tìm hiểu cách LogiGear chuẩn bị quy trình kiểm thử API của bạn cho CT và Kiểm thử liên tục